KARTY PODARUNKOWE

 1. Definicje:

Wydawca – firma Stefan Dudziak Produkcja i Sprzedaż Odzieży i Galanterii Skórzanej pod adresem 32-660 Chełmek ul. Mieszka I 4a, NIP 549-001-02-66, REGON 070204930 właściciel sklepu internetowego ramoneska.pl

Salon Sprzedaży – sklep stacjonarny należący do Wydawcy

Sklep Internetowy – sklep internetowy należący do Wydawcy i działający pod adresem www.ramoneska.pl

Karta Podarunkowa – karta wraz z zapisaną na niej kwotą, która stanowi wspólnie bon towarowy – elektroniczny lub papierowy; Karta Podarunkowa wydana jest na okaziciela i uprawnia Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży i/lub w Sklepie Internetowym

Nabywca – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje Kartę Podarunkową

Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży i/lub w Sklepie Internetowym

Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonie Sprzedaży i/lub Sklepie Internetowym

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej (wraz z kwotą zadeklarowaną przez Nabywcę, której wartość nie może być mniejsza niż 100 PLN), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w w Salonie Sprzedaży i/lub w Sklepie Internetowym. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości wpisanej na Karcie Podarunkowej oraz do jej realizacji w Salonie Sprzedaży i/lub w Sklepie Internetowym w okresie ważności Karty Podarunkowej.

 2. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.

 3. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona w PLN.

 4. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową, cena Towaru/ów należna Wydawcy za sprzedane Towary zostanie obniżona o wartość równą kwocie podanej na Karcie Podarunkowej.

 5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne – ani w całości ani częściowo.

 6. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.

 7. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Nabywcy ma miejsce bezpośrednio w Salonie Sprzedaży lub za pośrednictwem sprzedaży wysyłkowej realizowanej przez Sklep Internetowy.

 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.

 9. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję handlową również w przypadku, kiedy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony. Wydawca nie weryfikuje danych osobowych okaziciela.

 10. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

 11. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie personelowi Salonu Sprzedaży i/lub Sklepu Internetowego Karty Podarunkowej. Personel dokonuje rozliczenia transakcji z uwzględnieniem wartości Karty Podarunkowej obniżając cenę Towaru o wartość Karty Podarunkowej.

 12. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa:
  a. może być zrealizowana wyłącznie w Salonie Sprzedaży i/lub Sklepie Internetowym Wydawcy;
  b. nie podlega wymianie na środki pieniężne – ani częściowo ani w całości;
  c. posiada termin ważności (dwanaście miesięcy licząc od daty wydania), po którym nie może być zrealizowana.

 13. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
  a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej;
  b. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności w przypadku uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie wartości zapisanych na Karcie Podarunkowej

 14. W wypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

 15. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zapisana na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

 16. W wypadku zwrotu Towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową Kartę Podarunkową o wartości pierwotnie jej przypisanej. Karta Podarunkowa zostanie wypisana w chwili zwrotu Towarów i od tego dnia liczony będzie jej okres ważności.

 17. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 18. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

 19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

 20. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

 21. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie www.ramoneska.pl oraz w Salonie Sprzedaży.


Porównaj 0