REGULAMIN

Sprzedaż towarów i usług realizowana jest poprzez sklep internetowy dostępny pod adresem

www.ramoneska.pl którego właścicielem jest Stefana Dudziaka działający pod firmą Stefan

Dudziak Produkcja i Sprzedaż Odzieży i Galanterii Skórzanej pod adresem 32-660 Chełmek ul.

Mieszka I 4a, NIP 549-001-02-66, REGON 070204930, zwany dalej Sprzedawcą.

SPIS TREŚCI

¤ Definicje

¤ Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1. Składanie i realizacja zamówień

§ 2. Ceny towarów

§ 3. Modyfikacja składanych zamówień

§ 4. Formy płatności

§ 5. Czas realizacji zamówienia

§ 6. Reklamacje

§ 7. Gwarancja

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

§ 9. Dane osobowe

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§ 11. Postanowienia końcowe

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych w sklepie

internetowym www.ramoneska.pl

Oferta – towary i usługi umieszczone w sklepie internetowym www.ramoneska.pl

Sprzedawca – firma Stefan Dudziak Produkcja i Sprzedaż Odzieży i Galanterii Skórzanej

pod adresem 32-660 Chełmek ul. Mieszka I 4a, NIP 549-001-02-66, REGON 070204930

właściciel sklepu internetowego www.ramoneska.pl

Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej

dokonująca zakupów na aukcji internetowej

Koszyk – element funkcjonalny sklepu www.ramoneska.pl, który umożliwia Klientowi dokonanie

zakupów za pośrednictwem strony internetowej

Konto klienta – konto, które każdy Klient może założyć w sklepie www.ramoneska.pl, dzięki

któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy

Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca przygotowuje zamówienie do

wysyłki za pośrednictwem firmy wybranej przez Klienta spośród wymienionych w zakładce

KOSZT I CZAS DOSTAWY

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca dostarczy towar Klientowi

Sklep stacjonarny – sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedawcę i zlokalizowany pod adresem

Stefan Dudziak Produkcja i Sprzedaż Odzieży i Galanterii Skórzanej 32-660 Chełmek ul. Mieszka

I 4a (województwo małopolskie, Polska)

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rekomendowane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem

teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający są dla Kupującego następujące:

a. połączenie z siecią internet - minimalna prędkość przesyłu 1MB/S

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów

hipertekstowych (HTML)

2. Minimalne wymagania konfiguracyjne niezbędne do współpracy z systemem

teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający są dla Kupującego następujące:

a. połączenie z siecią internet 512KB/S

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie treści na ekranie komputera lub innego

urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet

3. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych niezbędnych do

nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy kupna – sprzedaży, a w

szczególności:

a. w przypadku Konsumenta:

- nazwisko i imię Klienta,

- adres e-mail,

- telefon kontaktowy,

- adres dostawy zamówionych Towarów,

b. w przypadku Przedsiębiorcy:

- adres siedziby,

- nr NIP,

- adres dostawy zamówionych przez Klienta towarów,

- telefon kontaktowy;

oraz oświadcza, iż powyższe dane są prawdziwe.

§ 1. Składanie i realizacja zamówień

1. Klient aby nabyć towar może składać zamówienia w dwóch trybach:

a) opcja „kup teraz”:

- klient wybiera produkt oraz ilość i potwierdza zakup poprzez kliknięcie w przycisk „kup teraz”,

- wskazuje adres dostawy,

- wybiera formę dostarczenia zamówienia,

- wybiera formę zapłaty;

b) opcja „dodanie do koszyka”:

- klient wybiera produkty i ich ilość i na karcie każdego produktu potwierdza chęć zakupu poprzez

kliknięcie w przycisk „dodaj do koszyka”,

- wskazuje adres dostawy,

- wybiera formę dostarczenia zamówienia,

- wybiera formę zapłaty,

- potwierdza zakup towarów poprzez kliknięcie na przycisk „Kupuję i płacę”.

2. Zasady potwierdzenia przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia:

każdy Klient (posiadający lub nieposiadający konta w serwisie Allegro.pl) dokonujący zakupów z

płatnością przy odbiorze – za pobraniem lub przy użyciu płatności on-line otrzymuje wiadomości

e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

3. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiany wybrany przez Klienta dowód

zakupu:

a) paragon fiskalny - wystawiany domyślnie do każdego zrealizowanego zamówienia,

b) faktura VAT - wystawiana do zrealizowanego zamówienia na życzenie Klienta ujęte w

formularzu opcji dostawy lub wiadomości e-mail wysłanej do Sprzedawcy.

Dowód zakupu przekazywany jest Klientowi wraz z zamówionym towarem pod wskazany przez

Klienta adres dostawy. Klient, kupujący więcej niż jeden towar, chcący otrzymać odrębny dowód

zakupu na poszczególne towary lub na inne dane Kupującego, powinien złożyć odrębne

zamówienia na towary objęte poszczególnymi dowodami zakupu.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z

niepodania danych do wysyłki, rodzaju płatności oraz formy wysyłki, błędnie podanych przez

Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.

§ 2. Ceny towarów

1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w centrum_dsa umieszczone są przy danym towarze.

2. Wszystkie podawane na stronie aukcji ceny:

- wyrażone są w złotych polskich (PLN);

- zawierają podatek VAT;

- nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie aukcji w chwili

składania zamówienia przez Klienta.

4. Klient oprócz ceny za towar zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca

wskazanego przez Klienta.

5. Klient nie jest zobowiązany do złożenia gwarancji finansowych wykonania umowy.

6. Ceny towarów podane w aukcji internetowej obowiązują tylko w danej aukcji i nie dotyczą

towarów w innych aukcjach i towarów oferowanych w sklepie stacjonarnym prowadzonym przez

Sprzedawcę Stefan Dudziak Produkcja i Sprzedaż Odzieży i Galanterii Skórzanej pod adresem 32-

660 Chełmek ul. Mieszka I 4a.

§ 3. Modyfikacja składanych zamówień

1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu przekazania towaru do

wysyłki. Po przekazaniu towaru do wysyłki, Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje

uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.

2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez:

a) kontakt telefoniczny z Sprzedawcą możliwy w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00 pod

numerem telefonu 33 846 13 45. Opłata za połączenie jest zgodna z opłatą przewidzianą przez

operatora wg aktualnego cennika.

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail: centrum.dsa@gmail.com

3. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą:

ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości

złożonego zamówienia.

4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia,

zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja

dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni

od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której

mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy podany przez Klienta.

§ 4. Formy płatności

Zapłaty za zakupione w centrum_dsa towary Klient może dokonać:

a) osobiście, płacąc gotówką przedstawicielowi Poczty Polskiej lub pracownikowi sklepu, w

którym nastąpił odbiór zamówienia w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest „płatność przy

odbiorze”

b) płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. W tym

przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu

przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

Złożone zamówienia z wybraną opcją płatności on-line oczekują na wpłatę Klienta przez 14

(czternaście) dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, po tym czasie nieopłacone

zamówienie zostaje automatycznie anulowane. Anulowanie zamówienia wiąże się z zwróceniem

się przez Sprzedawcę do serwisu Allegro.pl o zwrot pobranej prowizji.

§ 5. Czas realizacji zamówienia

1. Na stronie aukcji centrum_dsa przy każdym towarze podana jest (w dniach roboczych)

dostępność tego towaru. W razie niezrealizowania przez Sprzedawcę zamówienia w terminie 30

dni, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia, a po jego

bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.

2. Wysyłka towarów o różnych terminach dostarczenia następuje po skompletowaniu całości

zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dla zamówionych towarów.

3. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za

pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy i płatności.

4. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności.

Cennik zawierający koszty dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest dostępny przy każdej z

aukcji w zakładce: Dostawa i płatność.

§ 6. Reklamacje

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie centrum_dsa są towarami oryginalnymi,

niewadliwymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary niewadliwe. W przypadku, gdy

dostarczony towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację

wraz ze wskazaniem wybranego żądania:

a) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez

nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę

usunie. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę

usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać

usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez

Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem

proponowanym przez Sprzedawcę.

b) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić

zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej

w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym

sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli

Klientem jest przedsiębiorca Sprzedawca może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub

usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę

towaru.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w

centrum_dsa.

4. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Sprzedawcą za pośrednictwem:

a) kontaktu telefonicznego możliwego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od

8:00 do 18:00, w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00, w niedziele w godzinach od 9:00 do 16:00

pod numerem telefonu +48 33 846 13 45. Opłata za połączenie jest zgodna z opłatą przewidzianą

przez operatora wg aktualnego cennika.

b) poczty elektronicznej na adres CENTRUM.DSA@GMAIL.COM

c) poczty tradycyjnej, czyli listownie na adres Stefan Dudziak Produkcja i Sprzedaż Odzieży i

Galanterii Skórzanej 32-660 Chełmek ul. Mieszka I 4a

Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania

reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji lub złożenia takiej reklamacji w sklepie

stacjonarnym Sprzedawcy.

W przypadku odesłania reklamowanego towaru bezpośrednio do siedziby firmy, prosimy o

przesłanie towaru na następujący adres:

Stefan Dudziak Produkcja i Sprzedaż Odzieży i Galanterii Skórzanej

32-660 Chełmek ul. Mieszka I 4a z dopiskiem: "reklamacja"

W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez serwis

Allegro.pl, dostępnego w dziale „VI. wzory pism” na

stronie:http://poznaj.allegro.pl/bezpieczenstwo/kupuj-bezpiecznie/

5. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar i jego reklamacja okaże się zasadna

Sprzedawca zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek

bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Reklamację można

złożyć bezpośrednio w sklepie stacjonarnym.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed

rozpoznaniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym

zakresie.

7. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez

nadmiernych niedogodności dla Klienta, od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji.

8. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie Sprzedawca wykona

wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w

niniejszym paragrafie, punkt 2. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi

pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14

(czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

9. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada towaru jest nieistotna.

10. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sprzedawcę innego towaru w zamian za towar

reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie

wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.

11. W przypadku zamówień odebranych i opłaconych w sklepie stacjonarnym bez pośrednictwa

Allegro.pl, reklamacji towaru należy dokonać w sklepie stacjonarnym, w którym nastąpiło

opłacenie i odebranie towaru.

12. Reklamacja może zostać dostarczona do Sprzedawcy za pośrednictwem dowolnie wybranego

przez Klienta spedytora np. firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Sprzedawca zastrzega jednak, iż

w przypadku reklamacji nie odbiera przesyłek płatnych przy odbiorze.

§ 7. Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.

Dokument gwarancyjny jest każdorazowo dostarczany w opakowaniu razem z zakupionym

towarem (o ile towar ten jest objęty gwarancją producenta).

2. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.

3. W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt

posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient

reklamuje produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca

może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może

zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego, na zasadach określonych w dokumencie

gwarancyjnym, albo do Sprzedawcy;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku rękojmią i/lub z

niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację

stosownie do postanowień § 6 Regulaminu.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze

zrealizowane (towar nie został wysłany), kontaktując się z Sprzedawcą przy pomocy poczty

elektronicznej na adres e-mail: dsadudziak@interia.pl. W przypadku wysłania zamówienia,

odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w ust. 2-6.

2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w

celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy, bez

podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia:

- odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią,

- odebrania ostatniego towaru, w przypadku zamówień więcej niż jednego towaru dostarczanych

partiami,

- zawarcia umowy dla pozostałych umów.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony

z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić

niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Klient odstąpił od

umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu (dostarczenia) towaru inny niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu

Klientowi poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu

dostarczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania towaru. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru związane z

dostarczeniem towaru do Sprzedawcy. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinno zawierać:

określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej) datę zawarcia umowy/odbioru towaru,

imię, nazwisko oraz adres Klienta, informację o przedmiocie umowy, datę sporządzenia oraz

stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym centrum_dsa, jak również –

w przypadku oświadczenia w wersji papierowej - winno być podpisane.

Odstępując od umowy kupna Klient może skorzystać z formularza „Oświadczenie o odstąpienia

od umowy zawartej na odległość” przygotowanego przez serwis Allegro.pl, dostępnego w dziale

„VI. wzory” pism na stronie: http://poznaj.allegro.pl/bezpieczenstwo/kupuj-bezpiecznie/

lub formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej pod

wskazany adres:

Stefan Dudziak Produkcja i Sprzedaż Odzieży i Galanterii Skórzanej

32-660 Chełmek ul. Mieszka I 4a z dopiskiem: "zwrot"

4. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych

przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub jaki został przez niego

wskazany w przesłanym Oświadczeniu, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu

uzgodniony z Sprzedawcą, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. W przypadku zamówień odebranych i opłaconych w sklepie stacjonarnym, zwrot towaru należy

dokonać w sklepie stacjonarnym, w którym nastąpiło opłacenie i odebranie towaru.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili

otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

§ 9. Dane osobowe

1. Podawane przez Klienta dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) niezbędne do wysyłki

zamówionych towarów umieszczane są w bazie centrum_dsa. Składając zamówienie Klient

wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie centrum_dsa. Podanie danych oraz zgoda

na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sprzedawcę zamówienia. Zarówno

przechowywanie, jak i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych odbywa się w celu realizacji

umowy sprzedaży Klientowi towarów. Klient we własnym zakresie jest odpowiedzialny za

prawdziwość podanych danych osobowych.

2. Podawane przez Klienta dane niezbędne do zrealizowania wysyłki zamówienia, tj. adres, imię,

nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej, firmie InPost

Paczkomaty Sp. z o.o. lub Kurierowi POCZTEX realizującym wysyłkę w imieniu centrum_dsa.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom

trzecim.

4. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji

oraz żądania ich usunięcia z bazy sklepu.

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej

umowy sprzedaży,

• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z

wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu

między Klientem, a Sprzedawcą,

• Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników

konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona

konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30 maja 2014 r .

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a

przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz

ustawy o ochronie danych osobowych.

3. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są

realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.


Porównaj 0