PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zakupionych w sklepie internetowym www.ramoneska.pl bez podania przyczyny. Odstąpienia dokonuje się wysyłając stosowne oświadczenie przed upływem 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania przez Konsumenta zakupionego towaru.

2. Konsument odstępując od umowy sprzedaży powinien odesłać go w stanie niezmienionych chyba, że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

4. Odstępując od zawartej umowy kupna – sprzedaży towaru Konsument może dobrowolnie posłużyć się udostępnionym przez Sprzedawcę formularzem odstąpienia od umowy:
- w formacie *doc
- w formacie *pdf

5. Prawo odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego www.ramoneska.pl nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest rzecz wyprodukowana na jego specjalne zamówienie, według wytycznych określonych przez Konsumenta i/lub jego zindywidualizowanych potrzeb. Prawo odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży nie przysługuje również w przypadku nabycia przez Konsumenta usług na które wyraził zgodę jeszcze przez ich rozpoczęciem, a co do których został wyraźnie poinformowany, że po ich realizacji utraci prawo odstąpienia od umowy.

6. Nabyty towar należy zwrócić w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, liczonych od dnia odstąpienia od umowy na adres Sprzedawcy, tj.: 
Produkcja i Sprzedaż Odzieży i Galanterii Skórzanej
Stefan Dudziak

ul. Mieszka I 4a
32-660 Chełmek

7. Bezpośredni koszt zwrotu towaru ponosi Konsument, nie podlega on zwrotowi ze strony Sprzedawcy i jest w pełni zależny od dobrowolnie wybranego przez Konsumenta przewoźnika. Konsument może dokonać zwrotu osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy znajdującym się pod adresem:
Produkcja i Sprzedaż Odzieży i Galanterii Skórzanej
Stefan Dudziak

ul. Mieszka I 4a
32-660 Chełmek 
Koszt dojazdu do sklepu stacjonarnego również nie podlega zwrotowi i jest w pełni ponoszony przez Kupującego.

8. W przypadku odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym podstawowy koszty dostarczenia towaru do Konsumenta. Dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę nie podlegają zwrotowi.

9. W sytuacji kiedy Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Zwrot następuje nie później niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o wypełnieniu prawa do odstąpienia od zawartej umowy kupna sprzedaży.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji kupna – sprzedaży. Wyjątek od tej zasady może nastąpić tylko w przypadku wyraźnego wyrażenia przez Konsumenta zgody na inne rozwiązanie.

12. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni. W jego przypadku zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

WYMIANA ZAKUPIONEGO TOWARU


1. Konsument może wymienić zakupiony towar na identyczny w obrębie rozmiaru bądź koloru w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania przez Konsumenta zakupionego towaru.

2. Konsument decydując się na wymianę powinien odesłać towar w stanie niezmienionych chyba, że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu.

3. Nie ma możliwości wymiany towaru w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest rzecz wyprodukowana na specjalne zamówienie Konsumenta, według wytycznych określonych przez niego i/lub jego zindywidualizowanych potrzeb. Możliwość wymiany nie przysługuje również w przypadku nabycia przez Konsumenta usług na które wyraził zgodę jeszcze przez ich rozpoczęciem, a co do których został wyraźnie poinformowany, że po ich realizacji utraci możliwość wymiany.

4. Towar podlegający wymianie należy odesłać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, liczonych od dnia poinformowania chęci wymiany, Sprzedawcy na adres: 
Produkcja i Sprzedaż Odzieży i Galanterii Skórzanej
Stefan Dudziak

ul. Mieszka I 4a
32-660 Chełmek

5. Bezpośredni koszt zwrotu i wysyłki wymienionego towaru ponosi Konsument, nie podlega on zwrotowi ze strony Sprzedawcy i jest w pełni zależny od dobrowolnie wybranego przez Konsumenta przewoźnika. Konsument może dokonać wymiany osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy znajdującym się pod adresem:
Produkcja i Sprzedaż Odzieży i Galanterii Skórzanej
Stefan Dudziak
ul. Mieszka I 4a
32-660 Chełmek 
Koszt dojazdu do sklepu stacjonarnego również nie podlega zwrotowi i jest w pełni ponoszony przez Kupującego.

6. Możliwość wymiany należy uzgodnić z Sprzedawcą, jest ona uzależniona od dostępności rozmiaru i koloru wymienianego wzoru. W przypadku braku asortymentu Sprzedawca może odmówić wymiany towaru.

7. Sprzedawca wysyła wymieniany towar po fizycznym otrzymaniu pierwotnie zakupionego produktu.


Porównaj 0